COOP - cooperate to operate

Jak angażować partnerów biznesowych do współpracy z NGO? Jak uruchamiać wspólne działania CSR? Co może zrobić firma, aby włączyć do współpracy swoich dostawców i partnerów biznesowych?

Projekt CoOp dotyczy wzmocnienia współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) i organizacjami, które wspierają młodych ludzi w Polsce, Irlandii, Norwegii, Grecji i Rumuni.

Celem projektu jest wsparcie pracowników organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu źródeł finansowania z sektora biznesowego i włączenie małych i średnich przedsiębiorstw w budowanie działań CSR. Projekt rozpoczął się w sierpniu 2017 r. i jest finansowany z programu unijnego Erasamus+ przez norweską agencję Active Ugdom.

Główne działania w projekcie:

  • Rozwijanie wiedzy opartej na badaniach dotyczących współpracy MŚP i organizacji pozarządowych oraz zdolności biznesu do inwestowania w rozwój młodych ludzi i edukację.

  • Opracowanie innowacyjnych, atrakcyjnych modeli finansowania i narzędzi w zakresie CSR, z których mogą korzystać zarówno organizacje wspierających młodych ludzi, jak i MŚP.

  • Zidentyfikowanie i promowanie najlepszych praktyk dotyczących partnerstw MŚP i organizacji wspierających młodych ludzi, z zamiarem rozpoczęcia europejskiego trendu dla takich partnerstw.

Wypracowane narzędzia w ramach projektu:

CoOp Ready Tools for Fundraising

Fundraising tools for NGOs/ Narzędzia Fundraisingowe dla NGO

https://coop.norsensus.no/resource/uploads/2019/05/IO8-ReadyToolsforFundraising.pdf

CoOp Training Toolkit

Fundraising & CSR workshop scenarios/ Fundraising i scenariusze warsztatowe na temat CSR

https://coop.norsensus.no/resource/uploads/2019/07/coop-fundrasining-and-csr-youthy-workers-toolkit-2019.pdf

Best Practice Guide

Best practices of cooperation between SMEs and NGOs/ Najlepsze przykłady wspólpracy pomiedzy MŚP oraz NGO

https://coop.norsensus.no/resource/uploads/2019/05/IO2_CoOp_Best-Practice-Guide.pdf

CoOp Comparative Report

On SMEs and youth organizations cooperation/ Raport na temat wspólpracy pomiedzy MŚP oraz NGO

https://coop.norsensus.no/resource/uploads/2018/08/CoOp-Comparative-Report_ok.pdf

CoOp National Report- Poland

On Polish SMEs and youth organizations cooperation/ Raport na temat wspólpracy pomiedzy MŚP oraz NGO w Polsce

https://coop.norsensus.no/resource/uploads/2018/08/CoOp_PolandNationalReport_ok.pdf

Policy Brief

To enhance SMEs-NGOs cooperation/Żeby zwiększyć współprace pomiędzy MŚP oraz NGO

https://coop.norsensus.no/resource/uploads/2019/07/Policy-Brief_PL_full.pdf

Partnerami w projekcie są: Asset Technology(Grecja), Norsensus Mediaforum (Norwegia), Youth Work Ireland (Irlandia) i Fundiata Danis (Rumunia).

Wszelkie informacje o projekcie i poszczególnych działaniach można znaleźć na stronie internetowej projektu:

http://coop.norsensus.no

Koordynator Projektu:
Urszula Puchalska
u.puchalska@fundacjarobinson.org.pl

CoOp-logos.png