Program Senior-Junior

Senior- Junior to program, w którym Robinson ma możliwość zbudowania wspierającej relacji z doświadczonym i przyjaznym dorosłym, przygotowanym przez Fundację do roli opiekuna usamodzielnienia. Wspiera on Robinsona w przygotowaniu Indywidualnego Planu Usamodzielnienia, a sam otrzymuje od Fundacji superwizję, szkolenia i wsparcie merytoryczne.

Program zrodził się z pomysłu stworzenia naturalnej wymiany pomiędzy rosnącą grupą aktywnych seniorów, a młodymi ludźmi, którzy bardzo potrzebują pozytywnych, konstruktywnych relacji z mądrymi dorosłymi.

Młodzież w wieku 16 -18 lat opuszczająca Instytucje opieki zastępczej jest zagrożona wykluczeniem społecznym z wielu powodów: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, przemocy w rodzinie, bezradności opiekuńczo-wychowawczej w rodzinach biologicznych, braku umiejętności przystosowania do życia po opuszczeniu całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Młodzież nie ma wielu okazji do obserwowania pozytywnych wzorców czy budowania relacji z dorosłymi. W systemie opieki zastępczej proces usamodzielnienia jest marginalizowany, brakuje dobrych praktyk w tym obszarze i sprawdzonych rozwiązań.

Z danych MOPSu w Łodzi wynika, że ponad 70% usamodzielniających się nie ma jakiegokolwiek opiekuna usamodzielnienia – przyjaznego dorosłego, który będzie wsparciem w codziennych sprawach we wchodzeniu w dorosłe życie. Jednocześnie na terenie Łodzi, jak wynika z danych Rzecznik ds. Seniorów, mieszka 168 tys. seniorów z czego ok. 20% to osoby aktywnie korzystające z oferty miasta i organizujące sobie czas w klubach seniora i Uniwersytetach III wieku. Jest to grupa o ogromnym potencjale, coraz bardziej zainteresowana różnymi formami rozwoju i aktywności, także w formie wolontariatu.

„Senior-Junior” – to pilotażowy projekt społeczny skierowany do osób 60+ oraz młodzieży z domów dziecka i rodzin zastępczych, realizowany we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi i przy wsparciu Fundacji Benefit Systems.

Więcej informacji na temat projektu udziela:
Anna Żelazowska-Kosiorek
Tel. 605053554
a.zelazowska-kosiorek@fundacjarobinson.org.pl 

shutterstock_1043108527_ Senior.jpg